Sàn Chứng khoán ảo

Lệnh ATO, ATC, LO, MP là gì?

Có 4 loại lệnh được sử dụng trong giao dịch chứng khoán:

Lệnh giới hạn (LO) là lệnh mua bán với giá xác định. Lệnh sẽ được khớp khi giá khớp nhỏ hơn hoặc bằng giá mua (đối với lệnh mua) hoặc giá khớp lớn hơn và bằng giá bán (đối với lệnh bán). Lệnh LO có thể dùng trong cả 3 đợt.

ATO là lệnh mua bán bằng mọi giá trong khoảng giá sàn và giá trần. ATO tương đương với lệnh LO mua bằng giá trần và bán bằng giá sàn. Tuy nhiên lệnh ATO được ưu tiên khớp trước. Lệnh ATO chỉ dùng ở đợt mở cửa

Lệnh ATC giống như lệnh ATO nhưng được áp dụng ở đợt đóng cửa.

Lệnh thị trường (MP):
    - Là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất, hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
   - Lệnh thị trường chỉ được sử dụng trong đợt giao dịch khớp lệnh liên tục.
Bản quyền thuộc về IDT International