Phật giáo và Tâm Linh

te huyen | lúc 10h25' | 22/04/11
Mình thấy dạo này nhiều thiên tai và tai nạn quá, nhất là tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên và liên tục, số lượng người thiệt mạng quá nhiều, 1 phần cũng là do ý thức của người tham gia giao thông, và 1 phần cũng là theo như tâm linh thì mấy năm gần đây âm thịnh dương suy, mình cũng chẳng biết kêu cầu đâu cả, chỉ biết đọc Bạch Y Thần Chú, Kinh Cứu Khổ để cầu nguyện cho mọi người, nhà nhà được bình an. Đây  không phải là chuyện đùa, cả nhà đọc xong cho ý kiến nha!

BẠCH Y THẦN CHÚ

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN

Tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha.

(Đọc 3 lần)

TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔN

Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, tu ma lị, ta bà ha.

(Đọc 3 lần)

AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN

Nam mô sam mãn đà, một đà nẵm án tô rô tô rô, địa vĩ ta bà ha.

(Đọc 3 lần)

BẠCH Y QUAN THẾ ÂM ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, Quảng đại Linh cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát

(Đọc 3 lần)

Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, đát chỉ đá, án dà liệp phạt đá, dà liệp phạt đá, dà ha phạt đá, liệp dà phạt đá, liệp dà phạt đá, ta ha, thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.

----------------o0o--------------

KINH CỨU KHỔ

-----♣♣♣-----

Nam mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Bá thiên vạn ức Phật hằng hà sa số Phật vô lượng công đức Phật. Phật cáo A-Nan ngôn, thử kinh đại thánh năng cứu tam tai, bá nạn khổ. Nhược hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến nhứt thân ly khỏi nạn, tụng đắc nhứt vạn biến hiệp gia ly khỏi nạn. Nam mô Phật lực oai, Nam mô Phật lực hộ, xử nhơn vô ác tâm, lịnh nhơn thân đắc độ, hồi quang bồ tát hồi thiên bồ tát a nậu đại thiên vương chánh diện bồ tát, ma kheo, ma kheo thanh tịnh tì kheo quan sự đắc tán tụng, sự đắc ưu. Chư vị bồ tát ngữ bá a la hán cứu độ đệ tử ................ nhứt thân ly khổ nạn, tự ngôn Quan Thế Âm anh lạc bất tu giải cần đọc bá thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát, tín thọ phụng hành. Tức thuyết chơn ngôn viết: Kim bà kim bà đế, cầu ha cầu ha đế, dà ra ni đế ni ha la đế, tỷ nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

(Kinh này đọc 3 biến)

--------------

Mười Hai Lời Nguyện Lớn Của

ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

 1. Nam mô hiệu Viên Thông, danh Tự tại, Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện (1 lạy)
 2. Nam mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quán Âm Như Lai thường cư Nam hải nguyện (1 lạy)
 3. Nam mô trụ Ta bà U minh giới, Quán Âm Như Lai, tầm thinh cứu khổ nguyện. (1 lạy)
 4. Nam mô hàng tà ma, trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai, năng trừ nguy hiểm nguyện. (1 lạy)
 5. Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quán Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyện. (1 lạy)
 6. Nam mô Đại từ bi, Năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai, thường hành bình đẳng nguyện. (1 lạy)
 7. Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quán Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện. (1 lạy)
 8. Nam mô vọng Nam nham cần lễ bái, Quán Âm Như lai, già tỏa, giải thoát nguyện. (1 lạy)
 9. Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quán Âm Như Lai, độ tận chúng sanh nguyện. (1 lạy)
 10. Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quán Âm Như Lai tiếp diễn Tây Phương nguyện (1 lạy)
 11. Nam mô Vô lượng thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. (1 lạy)
 12. Nam mô đoan nghiêm thân vô tỉ tái, Quán Âm Như Lai, quả tu thập nhị nguyện. (1 lạy)

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ tát ma ha tát (3 lần 3 lạy)

 

CỬ TÁN

Quán Âm Đại Sĩ,

Phổ hiệu Viên Thông,

Thập nhị Đại nguyện thệ hoằng thâm,

Khổ hải phiếm từ phong,

Phổ tế tâm dung,

Sát sát hiện vô cùng,

Nam mô Thánh Quan Tự Tại Bồ Tát Ma ha tát (3 lần 3 lạy)

 

Mười Điều Nguyện Vương Của

ĐỨC ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT

Đệ tử chúng đẳng

Tùy thuận tu tập

Phổ Hiền Bồ Tát

Thập chủng đại nguyện:

1.      Nhứt giả lễ kính chư Phật

2.      Nhị giả xưng tán Như Lai

3.      Tam giả quảng tu cúng dường

4.      Tứ giả sám hối nghiệp chướng

5.      Ngũ giả tùy hỉ công đức

6.      Lục giả thỉnh chuyển pháp luân

7.      Thất giả thỉnh Phật trụ thế

8.      Bát giả thường tùy Phật học

9.      Cửu giả hằng thuận chúng sanh

10.  Thập giả phổ giai hồi hướng

 

Bạn thích câu hỏi này? Like (0)
BÙI DINH891

Mã số: 4493
SN: 25/08/1991
Sinh viên đại học
Mình đồng ý cả 2 tay luôn,hi,nếu ai cũng đọc cái này thì thật là tốt
(27/04/2011 19:11:31)
Trả lời
Bạn thích bình luận này? Like (0)

Bình luận nhanh
Nội dung